Salgs- og leveringsbetingelser

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Østjysk Køleteknik

 
Gyldig fra 1. juni 2015

§ 1 Anvendelsesområde
Stk. 1. Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering og montering af varme/køle- og frostanlæg indenfor EU i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

§ 2 Særlige definitioner
Stk. 1. Ved Mellemsalg forstås, at sælger efter at have afgivet tilbud til køber, sælger det tilbudte til anden side inden købers accept er kommet frem.
Stk. 2. Ved Idriftsætningstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor anlægget er leveret, monteret og ibrugtaget af køber eller klar til ibrugtagning af køber.
Stk. 3. Ved Teknisk Dokumentation forstås enhver form for tekniske oplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som sælgeren overlader til køberen, hvad enten materialet er overladt i fysisk, elektronisk, eller nogen anden form.

§ 3 Tilbud

Stk. 1. I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret. Ethvert tilbud afgives med forbehold af Mellemsalg.
Stk. 2. Emballage er ikke omfattet af tilbudsprisen.

§ 4 Angivelser og Teknisk Dokumentation

Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser, samt tekniske og andre data i sælgers markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister m.v., er alene vejledende.
Stk. 2. Al Teknisk Dokumentation som overlades køber, forbliver sælgers ejendom.
Stk. 3. Teknisk Dokumentation må ikke uden samtykke fra sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden sælgers skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.
Stk. 4. Såfremt køber ikke accepterer sælgers tilbud, skal Teknisk Dokumentation som måtte være kommet frem til køber, returneres til sælger.

§ 5 Konstruktionsændringer

Stk. 1. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige. Sælger er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i det solgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber.
Stk. 2. Foretagne ændringer berettiger ikke køber til nogen form for erstatning eller afslag i købsprisen.

§ 6 Transportomkostninger og risikoens overgang

Stk. 1. Salget sker ab fabrik. Køber skal således bære alle omkostninger og risici forbundet med transport af det købte fra sælgers sted. Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.
Stk. 2. Hvis sælger skal montere det købte for køber, er transportomkostningerne omfattet af tilbuddet. Risici forbundet med transport af det købte bæres af køber fra sælgers sted (ab fabrik). Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse, hvor levering finder sted direkte fra sælgers underleverandør.

§ 7 Fakturering og betaling

Stk. 1. Fakturering fra sælger vil, hvis ikke anden skriftlig aftale foreligger, ske som følger:

 

  1. 35% ved sælgers ordrebekræftelse.
  2. 35% ved salgsgenstandens, eller i tilfælde af at det solgte leveres over flere gange, hoveddelenes, afsendelse fra sælgers virksomhed, eller når disse er meldt klar til afsendelse.
  3. 30% inden 8 dage efter Idriftsætnings-tidspunktet.

Stk. 2. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto efter fakturadato.
Stk. 3. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med 2% pr. md.
Stk. 4. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtelse er sælgers anviste bankkonto.

§ 8 Ejendomsforbehold

Stk. 1. Salgsgenstanden incl. alt tilhørende forbliver sælgers ejendom indtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af sælger anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

§ 9 Forsinkelse

Stk. 1. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er et opgivet Idriftsætningstidspunkt fastsat efter bedste skøn.
Stk. 2. Er sælger af den opfattelse, at det aftalte leverings- eller Idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal han dog give køber skriftlig meddelelse herom og besked om nyt forventet tidspunkt.
Stk. 3. Sælger påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne. Såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig er køber dog berettiget til at annullere ordren. En forsinkelse på op til 7 dage er ikke at betragte som en væsentlig forsinkelse.

§ 10 Mangler og ansvarsregulering

Stk. 1. Østjysk Køleteknik er forpligtet til at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller omlevering efter Østjysk Køleteknik´s valg. Østjysk Køleteknik´s ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner der er foreskrevet eller specificeret af køberen. Østjysk Køleteknik's ansvar omfatter heller ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden Østjysk Køleteknik's skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slidtage, forringelse eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger m.v..
Stk. 2. Østjysk Køletekniks´s forpligtigelse til afhjælpning af mangler, er betinget af, at køberen dokumenterer, at det leverede er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at det leverede er opbevaret, installeret, anvendt og vedligegholdt og i overensstemmelse med de af Østjysk Køleteknik´s angivne foreskrifter.
Stk. 3. Østjysk Køleteknik's forpligtigelser omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet til afhjælpning af selve manglerne. Alle andre omkostninger er Østjysk Køleteknik uvedkommende, herunder f.eks. omkostninger i forbindelse med konstarering af mangler samt omkostninger til af- og genmontering af mangelfulde varer.
Stk. 4. Østjysk Køleteknik´s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra fakturadato. Anvendes leverancen mere intensivt, end det er aftalt eller forudsat, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
Stk. 5. Østjysk Køleteknik kan ikke pålægges at erstatte indirekte tab forårsaget af mangler ved salgsgenstanden. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab, tabt avance, eller tab forårsaget af udsivning af kølemiddel, herunder er Østjysk Køleteknik ikke forpligtet til at foretage genopfyldning af drivmiddel. Denne klausul finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader, som i tilfælde af skader, som skyldes simpel uagtsomhed hos Østjysk Køleteknik.

§ 11 Produktansvar

Stk. 1. Såfremt en af Østjysk Køleteknik leveret genstand eller ydelse er defekt, og som følge heraf gør skade på andre genstande eller personer, er Østjysk Køleteknik erstatningsansvarlig i overensstemmelse med § 11.
Stk. 2. Sælgers erstatningsansvar i medfør af § 11 omfatter ikke erstatning for tab og udgifter i forbindelse med:
  1. Skader på det af Østjysk Køleteknik leverede
  2. Reparationer, omlevering, bortfjernelse m.v. af den defekte genstand,
  3. skade på genstande eller bygninger, som det leverede er gjort til en del af, sammenføjet med eller lignende,
  4. Indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tab forårsaget af udsivning af kølemiddel, eller tab ved påfyldning af drivmiddel, samt
  5. bøder, som køber måtte blive pålagt, hvad enten disse skal betales til det offentlige eller privat.

Stk. 3. Østjysk Køleteknik's erstatningsansvar, jfr. § 11, stk. 1, er i relation til skade på genstande, begrænset til et beløb, svarende til købsprisen for den defekte leverance.
Stk. 4. Begrænsninger i § 11, stk. 2.pkt. 4, finder ikke anvendelse, f.s.v. Østjysk Køleteknik har handlet groft uagtsomt.
Stk. 5. Køber skal holde Østjysk Køleteknik skadesløs, såfremt Østjysk Køleteknik pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker udover de ovenfor anførte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod Østjysk Køleteknik.
Stk. 6. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskaber.
Stk. 7. Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

§ 12 Ansvarsfrihed - force majeure

Stk. 1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Stk. 2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Stk. 3. Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at med-dele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

§ 13 Købers forsikringspligt

Stk. 1. Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra sælger til køber, er køber forpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring (Allrisk) på maskiner/maskindele og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil endelig betaling til sælger har fundet sted.
Stk. 2. Indtil betaling er sket, har sælger til enhver tid ret til at forlange dokumentation for at stk. 1 er opfyldt.

§ 14 Tilladelser

Stk. 1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.

§ 15 Særligt om montage

Stk. 1. Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelserne i denne § 15.
Stk. 2. Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse.
Stk. 3. Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.
Stk. 4. Køber skal meddele sælger om arbejde nævnt i stk. 2-3 får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om Idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre leverandører skal dækkes af køber.
Stk. 5. Hvis købers eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra sælger, gælder ovenstående ligeledes, endvidere skal alle nødvendige anlægskomponenter være til stede.
Stk. 6. Køber må ikke beskæftige sælgers personale med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt, uden at sælger på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil. Hvis køber i strid hermed anvender sælgers personale til andet arbejde end det der skriftligt er aftalt, har sælger intet ansvar for personalet eller det udførte arbejde. Eventuelt ansvar efter DL 3-19-2 vil således påhvile køber.
Stk. 7. Køber stiller følgende gratis til disposition på de tidspunkter sælger måtte anmode om det: Hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, intern transport på montagestedet, anbringelse af delene på fundamenter, fastboltning, rengøring, vagt, kranhjælp, stilladser, afskærmning, lys, kraft, vand, damp, trykluft, varme og olie etc.
Stk. 8. Køber oplyser sælger om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og sælger forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde disse.
Stk. 9. Eventuelle arbejder, som følge af, at Køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.
Stk. 10. Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.

§ 16 Bortskaffelse

Stk. 1. Østjysk Køleteknik ansvar og forpligtigelser i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9j, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, i relation til de leverede elektriske eller elektroniske genstande, overtages af køber, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

§ 17 Lovvalg og værneting

Stk. 1. Enhver tvistighed mellem parterne skal afgøres ved dansk rets almindelige regler ved Retten i Aarhus. CISG finder ikke anvendelse.
Stk. 2. Alternativt kan Østjysk Køleteknik vælge, at tvistigheden skal løses ved voldgift ved Retten i Aarhus, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende dansk voldgiftslov. Voldgiftsretten nedsættes med 3 medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse medlemmer skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de øvrige dommere skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.
Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
Østjysk Køleteknik forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
- Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
- Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.
Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

 

 


Tilbage til toppen